top of page

PPO Manager

PPO Manager je analytický výpočtový nástroj určený pre potreby

 • výrobcov elektriny

 • výrobcov tepla

 • obchodníkov s elektrinou

 • prevádzkovateľov distribučných sústav

 • veľkých spotrebiteľov

PPO Manager je systém určený pre energetické spoločnosti pre zaistenie prípravy prevádzky a optimalizáciu obchodovanie

 • stanovenie ekonomicky optimálnej prípravy prevádzky teplární, elektrární a priemyselných energetik,

 • porovnávanie alternatívnych scenárov prípravy prevádzky,

 • vyhodnotenie efektivity prevádzky,

 • stanovenie optimálnej stratégie pre predaj elektriny,

 • stanovenie optimálnej stratégie pre nákup elektriny,

 • stanovenie optimálnej stratégie pre predaj podporných služieb prevádzkovateľmi prenosovej sústavy,

 • stanovenie optimálnej skladby palív,

 • stanovenie potrebného nákupu palív,

 • stanovenie potrebných objemov kvót CO2,

 • simuláciu splnenia kritérií vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla,

 • dlhodobé, strednodobé aj krátkodobé plánovanie prevádzky,
  plánovanie odstávok,

 • vyhodnocovanie technických a ekonomických dopadov rôznych variantov výstavby či rekonštrukcie energetických zariadení.

bottom of page